Mã hóa và giải mã dữ liệu kết nối

Tất cả các dữ liệu gửi qua lại giữa hệ thống mPoS.vn và bên tích hợp đều được mã hóa bằng khóa bí mật do mPoS.vn cung cấp (token). Khóa có độ dài 16 ký tự

1. Mã hóa

Bước 1: Tạo đối tượng dữ liệu với các tham số (thuộc tính) được yêu cầu, thực hiện JSON encode đối tượng

Bước 2: Dùng AES để mã hóa chuỗi JSON ở bước 1. Kết quả là mảng byte

Bước 3: Base64 encode mảng byte ở bước 2 để ra được string đã encode gửi đi

2. Giải mã

Bước 1: Decode base64 chuỗi dữ liệu. Kết quả là mảng byte

Bước 2: Dùng AES để giải mã mảng byte trên để được kết quả, kết quả là chuỗi JSON

Bước 3: JSON decode kết quả là đối tượng dữ liệu trả về