Yêu cầu kết nối

mPoS cung cấp

Cung cấp url schemes để merchant web/app gọi mPoS app URL schemes: “mpos-vn://” + base64(JSONstring(input data object)). Sau khi thanh toán xong mPoS sẽ gửi thông tin thanh toán cho merchant web/app thông qua urlCallBack (url merchant web/app truyền sang MPOS). Thông tin thanh toán được gửi qua tham số “returnedData”, giá trị tham số returnedData là một chuỗi mã hóa được mã hóa theo các bước “Mã hóa” ở mục “Mã hóa & Giải mã dữ liệu kết nối”. Khi merchant web/app nhận được thực hiện giải mã theo các bước “Giải mã” ở mục “Mã hóa & Giải mã dữ liệu kết nối”. Sau khi giải mã đối tượng chứa thông tin thanh toán bao gồm các thông tin sau

Tham số (key) Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc
transType interger Loại giao dịch (Thanh toán (1), Hủy (2), Kết toán (3))
transCode string Mã giao dịch thanh toán bên mPoS
transDate Timestamp (million seconds) Thời gian thanh toán
transAmount Long Số tiền thanh toán
issuerCode string Loại thẻ(DOMESTIC, VISA, MASTER)
muid string Tài khoản thanh toán
orderId string Mã hóa đơn của merchant Không

Merchant cung cấp

Khi gọi từ web/app merchant sang mPoS app để thực hiện thanh toán thì sẽ gửi cho mPoS app bao gồm các thông tin bên dưới thông qua URL schemes mPoS đã cung cấp ở bên trên

Tham số (key) Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc
amount long Số tiền cần thanh toán của hóa đơn
orderId string Mã hóa đơn cần thanh toán
orderType string Loại hàng hóa dịch vụ thanh toán (1: Hàng hóa vật chất, 2: Dịch vụ). Với giá trị 2(Dịch vụ) thì Giao dịch sẽ không thể Hủy sau khi thanh toán.
urlCallBack string Url để mPoS trả kết quả thanh toán sau khi thanh toán thành công (chỉ gọi lại khi thanh toán thành công). urlCallBack có dạng như sau urlCallBack = "[ your domain url ] + returnedData=" là bắt buộc và được đặt ở cuối url, mpos sẽ gắn giá trị cho tham số này khi gọi lại
description string Mô tả hóa đơn thanh toán Không
emailReceipt string Email nhận thông báo hóa đơn thanh toán từ hệ thống mPoS. Email của khách hàng thanh toán không