Các bước kết nối

Bước 1: Merchant đăng nhập vào tài khoản merchant trên hệ thống mPoS vào chức năng tạo token (khóa để mã hóa dữ liệu giao tiếp) để làm khóa giải mã dữ liệu khi mPoS trả về cho merchant

Bước 2: Gửi email yêu cầu tích hợp cho phía mPoS (Email: technical.support@mpos.vn). Trong nội dung email có url callback để mPoS gửi thông tin giao dịch sau khi thanh toán thành công

Bước 3: mPoS thực hiện kiểm tra kết nối, cấu hình cho phép merchant sử dụng kết nối. mPoS sẽ thông báo và gửi url schemes lại merchant khi hoàn thành việc kiểm tra