Mô hình kết nối API

Input các api gồm có các tham số

Tham số (key) Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc
reqData Encrypted string Dữ liệu yêu cầu là một chuỗi đã được mã hóa (xem cách mã hóa ở mục “Mã hóa & Giải mã tham số”) gửi lên server. Server giải mã để nhận các tham số đầu vào của API. Tương ứng với mỗi API sẽ có các tham số tương ứng.

Output của các api là json string với các thuộc tính sau

Tham số (key) Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc
resCode interger Trường hợp thành công response code luôn luôn là 200
Các trường hợp khác response code do từng API quy định tương ứng
message string Thông báo tương ứng với return code
resData Encrypted string Dữ liệu trả về là một chuỗi đã được mã hóa (xem cách mã hóa ở mục “Mã hóa & Giải mã dữ liệu”) trả về cho client. Client giải mã để tham số server trả về, tương ứng với mỗi api sẽ có các tham số trả về tương ứng Tùy từng API