Các bước kết nối

Bước 1: Merchant đăng nhập vào tài khoản merchant trên hệ thống mPoS vào chức năng tạo token (khóa để mã hóa dữ liệu giao tiếp) để làm khóa giải mã dữ liệu khi mPoS trả về cho merchant và mã hóa giữ liệu khi gửi sang cho mpos

Bước 2: Gửi email yêu cầu tích hợp cho phía mPoS (email: technical.support@mpos.vn), trong nội dung email cung cấp thông tin kết nối API, url các APIs được yêu cầu phía trên

Bước 3: mPoS thực hiện kiểm tra kết nối (API), cấu hình cho phép merchant sử dụng kết nối. mPoS thông báo lại merchant khi hoàn thành