Điều kiện kết nối

1. Là một merchant đã được xác thực bởi mPoS.vn

2. Có yêu cầu kết nối và được mPoS chấp nhận